БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Мај 2017г.

На 115-тата седница на БАС одржана на 19.05.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Емилија Мајковска

  • Ментор: Виш пред. м-р Дијана Дамевска
  • Тема: „Бренд менаџментот како концепт за подобро позиционирање на пазарот“

Кандидат: Јованче Поп Андов

  • Ментор: проф. д-р Тони Соклевски
  • Тема: „Проектниот менаџмент и конкурентноста на малиот бизнис“