БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Конкурс за избор и ре-избор на наставници во насловно звање

Врз основа на член 64 и член 131 од Законот за високото образование, член 36 од Статутот и член 9 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академијата Смилевски – БАС,  

Академијата, распишува

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА СЛЕДНИВЕ НАСТАВНИ ОБЛАСТИ, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ГРУПИ НА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

 1. Ре-избор на наставник во насловно звање за наставната област Проектен менаџмент (Скопје);
 2. Избор и ре-избор на наставници во насловно звање за наставната област Италијански јазик (Скопје и Битола);
 3. Избор и ре-избор на наставници во насловно звање за наставната област Германски јазик (Скопје и Битола);
 4. Ре-избор и избор на наставници во насловно звање за наставната област Англиски јазик (Скопје и Битола);
 5. Избор на наставник во насловно звање за наставната област Информатика и Математика;
 6. Ре-избор на наставник во насловно звање за групата наставни предмети: Социологија, Цивилизации, Деловно и трудово право (Скопје и Битола );
 7. Избор на наставник во насловно звање за групата наставни предмети: Социологија, Цивилизации, Балканистика (Скопје);
 8. Избор и ре-избор на наставници во насловно звање за групата наставни предмети: Спортски менаџмент, Оперативно менаџирање на објекти за забава и спорт (Скопје и Битола);
 9. Избор и ре-избор на наставници во насловно звање за групата наставни предмети: Проценка на спортска изведба, Планирање и менаџирање на спортски настани (Скопје и Битола);
 10. Избор на наставник во насловно звање за наставниот предмет Култура на исхрана (Скопје);
 11. Избор на наставник во насловно звање за групата наставни предмети: Вовед во филозофија, Деловна етика, Етика во спортот и спортско право (Битола);
 12. Избор на наставник во насловно звање за групата наставни предмети: Односи со јавност, Однесување на учесниците на забавни настани, Дизајнирање и продажба на забавни настани (Скопје);
 13. Избор на наставници во насловно звање за групата наставни предмети: Виртуелни организации, Симулациони бизнис игри (Скопје и Битола);
 14. Избор на наставник во насловно звање за наставниот предмет Менаџерско лобирање (Скопје);

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за избор и ре-избор наставници на висока стручна школа според Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Академијата и во претходна хабилитациона постапка да демонстрираат предиспозиции за клиентски ориентирана наставна и обучувачка работа.

Во зависност од звањето во кое кандидатите ќе бидат избрани, истите ќе бидат ангажирани според потребите на Академијата и врз основа на нивниот ангажман ќе добијат соодветен паричен надоместок.

Кандидатите потребно е да поднесат: пријава, биографија, мотивационо писмо, доказ за завршено соодветно образование, список на објавени стручни и научни трудови.

Кандидатите документите може да ги достават по e-mail на danielakaradakov@gmail.com, по пошта или лично во БАС, на бул. Јане Сандански бр.111/2-1, 1000 Скопје.

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.