БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори- Април 2017г.

На 114-тата седница на БАС одржана на 20.04.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Фатма Бајрам Аземовска

 • Ментор: Вон. проф. д-р Моника Марковска
 • Тема: „Иновативно образовни проекти за задоволување на потребите за развој на Ромската заедница во Република Македонија

Кандидат: Ангел Костов

 • Ментор: проф. д-р Тони Соклевски
 • Тема: „Пристапот на логичка рамка како методологија за подготовка и менаџирање на проекти“

Кандидат: Димитри Ѓорѓиевски

 • Ментор: доц. д-р Лидија Стефановска
 • Тема: „Стратегиско планирање и утврдување на стратегиски приоритети за професионално усовршување на вработените во Министерство за внатрешни работи на Р. Македонија“

Кандидат: Милена Мајсторовска

 • Ментор: доц. д-р Лидија Стефановска
 • Тема: „Современите менаџерски практики како стартегиски императив за подобрување на квалитетот на здравствените услуги во Република Македонија“

Кандидат: Михаило Костовски

 • Ментор: проф. д-р Гордана Тасевска
 • Тема: „Проценката на ризикот- предуслов за спроведување на специфични мерки при  безбедност и заштита на здравјето на вработените“

Кандидат: Јован Дојчиновски

 • Ментор: Вон. проф. д-р Емилија Стефановска
 • Тема: „Стратегиски менаџмент во изборот на финансиски инструменти при управување со ликвидни средства на компанијата“