БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Запишани студенти на втор уписен рок на втор циклус на студии

На вториот уписен рок на втор циклус на студии се запишаа следниве студенти:

Втор циклус на студии

Ред Бр.

Архивски број

Име татково име и презиме

 1.  

0302-09/08

Наташа Васил Трајкова

 1.  

0302-09/09

Филип Борче Стојановски

 1.  

0302-09/10

Магдалена Киро Петровска

 1.  

0302-09/11

Зоран Илија Петровски

 1.  

0302-09/12

Александар Христо Споа

 1.  

0302-09/13

Васко Панде Нешевски

 1.  

0302-09/14

Влатко Илија Алексоски

 1.  

0302-09/15

Марија Никола Петроска

 1.  

0302-09/18

Иле Аспарух Пржо Ивановски

 1.  

0302-09/05

Кристина Димко Цветковска

 1.  

0302-09/06

Маја Благоја Андоноска

 1.  

0302-09/07

Александар Борче Стеваноски

 1.  

0302-09/19

Ексенија Тодорче Манева Арсовски

 1.  

0302-09/20

Михајло Кочо Чункоски

 1.  

0302-09/21

Филип Гоце Петрески

 1.  

0302-09/22

Бранко Станојко Трајчевски

 1.  

0302-09/23

Маја Ѓоре Станковска - Костова

 1.  

0302-09/24

Жарко Владо Костовски

 1.  

0302-09/25

Сања Зоран Мерџановска

 1.  

0302-09/26

Елена Сашо Најдовска