БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Запишани студенти на трет уписен рок на прв циклус на студии

На третиот уписен рок прв циклус на студии на Бизнис академијата Смилевски - БАС се запишаа следниве студенти:

Редовни студенти

Ред.бр

Архивски број

Име татково име и презиме

1.       

0302-08/60

Илче Менде Ангелевски

2.       

0302-08/64

Горан Јово Карајановски

3.       

0302-08/69

Јане Илија Славов

4.       

0302-08/74

Влатко Благоја Ѓорѓиевски

5.       

0302-08/73

Бобан Љубе Катароски

6.       

0302-08/77

Иле Зоре Вељаноски

7.       

0302-08/82

Флора Мифтар Клења

Вонредни студенти

Ред.бр

Архивски број

Име татково име и презиме

1.       

0302-08/ 58

Борче Лазар Недески

2.       

0302-08/59

Димитар Томе Даскаловски

3.       

0302-08/67

Павлина Јован Стојанова

4.       

0302-08/70

Зоран Санде Велјановски

5.       

0302-08/63

Филип Спасе Алексоски

6.       

0302-08/66

Љупчо Драган Мишевски

7.       

0302-08/68

Јасмина Драги Василеска

8.       

0302-08/57

Ангелчо Станко Трајковски

9.       

0302-08/62

Василија Ристо Лазарова

10.   

0302-08/56

Младен Светислав Стојановски

11.   

0302-08/71

Ване Живко Маркоски

12.   

0302-08/72

Сузана Санде Глигорова

13.   

0302-08/75

Елизабета Раде Ѓошевска

14.   

0302-08/76

Бојан Бранко Перевски

15.   

0302-08/78

Александар Стеван Стојковски

16.   

0302-08/79

Виолета Љупче Николовска

17.   

0302-08/80

Ненад Илија Томиќ

18.   

0302-08/81

Ѓорѓи Славко Коцевски

19.   

0302-08/83

Дејан Александар Цветаноски

20.   

0302-08/84

Мирослав Ивица Бошков