БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Ноември 2016 | Одбрани на специјалистички (мастер) трудови

1. Росана Ристевска - „Менаџирање на стресот кај вработените  - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 21.11.2016 година (понеделник) со почеток во 10:00  часот во просториите на Бизнис академија Смилевски – БАС во Скопје. Комисија: Проф. д-р Гордана Тасевска - претседател, виш пред. м-р Даниела Карадаков - ментор и пред. м-р Горазд Смилевски - член.

2. Дејан Петровски - „Потрошувачките кредити како развојна компонента на банката“ комисија: пред. м-р Дијана Дамевска - ментор, доц. д-р Лидија Стефановска - претседател и проф. д-р Маја Кочоска. Датум на одбрана: 10.11.2016 во 13:00 часот, БАС Битола

3. Билјана Ристовска- „Контролата и планирањето како зависни компоненти во стратегискиот менаџмент“, комисија: доц. д-р Лидија Стефановска - ментор, пфоф.д-р Гордана Тасевска - претседател и пред, м-р Дијана Дамевска. Датум на одбрана: 09.11.2016 во 13:00 часот, БАС Битола

4. Дарко Милевски - „Менаџирањето на човечките ресурси како фактор за организирање на успешен настан, комисија: проф. д-р Гордана Тасевска - ментор, Виш пред. м-р Даниела Карадаков - претседател и пред. м-р Горазд Смилевски. Датум на одбрана: 11.11.2016 во 13:00 часот, БАС Скопје