БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Април 2016 | Одбрани на специјалистички (master) трудови

Ве известуваме дека во месец април 2016 година ќе се одржат следниве јавни одбрани на мастер трудови:

  • Гоце Јованоски - „Улогата на брендирањето во градењето на конкурентската предност во производна организација" - 19.04.2016 година (вторник) со почеток во 13:00  часот во одделението на Бизнис академија Смилевски - БАС во Битола;
  • Јасминка Николова - „Воведувањето на нов производ како начин за надминување на кризи" - 20.04.2016 година (среда) со почеток во 13:00  часот во одделението на Бизнис академија Смилевски - БАС во Битола;
  • Александра Димовска Андреевски - „Проектниот менаџмент во заштита на градителското наследство" - 26.04.2016 година (вторник) со почеток во 13:00  часот во одделението на Бизнис академија Смилевски - БАС во Битола;
  • Жарко Трајков - „Фактори кои влијаат на изведбата на центрите за социјална работа во Р. Македонија" - 28.04.2016 година (четврток) со почеток во 12:00  часот во БАС во Скопје