БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Резултати од вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На вториот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти: 

 

Ред.бр

Архивски

број

Име татково име и презиме

1.

0302-08/53

Викторија Тоде Петровска

2.

0302-08/39

Христијан Тони Златески

3.

0302-08/48

Кристијан Коле Најдовски

4.

0302-08/49

Филип Горанчо Николоски

5.

0302-08/47

Ваиде Садем Ајдаровска

6.

0302-08/54

Маријан Мијалче Ѓорѓиев

7.

0302-08/33

Јован Љупчо Велковски

8.

0302-08/35

Кристијан Горан Шумански

9.

0302-08/06

Елена Горан Блажевска

10.

0302-08/36

Маја Драги Шерденковска

11.

0302-08/37

Васко Пецо Пупуноски

12.

0302-08/38

Горан Љубомир Јовановски

13.

0302-08/45

Боро Цанко Радевски

14.

0302-08/46

Елена Васил Димитријевска

15.

0302-08/41

Весна Димитрија Вељаноска

16.

0302-08/42

Стојанче Томе Стојановски

17.

0302-08/43

Стевче Ристо Шкрекоски

18.

0302-08/44

Илија Благој Даскаловски

19.

0302-08/40

Рефик Авзи Исламовски

20.

0302-08/55

Дамир Етем Прстенков

21.

0302-08/50

Влатко Ѓорѓи Ѓорѓиев

22.

0302-08/34

Горан Зоран Сараџовски

23.

0302-08/51

Сашо Мирче Здравески

На првиот уписен рок на втор циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Стратегиски менаџмент се запишаа следниве студенти

Втор циклус на студии

Ред.бр

Архивски број

Име татково име и презиме

1.

0302-09/01

Милена Владо Мајсторовска

2.

0302-09/02

Симона Благој Спасевска

3.

0302-09/03

Арбен Сами Изеири

4.

0302-09/04

Борче Јонче Врџовски