БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Септември | Одбрани на специјалистички (мастер) трудови

Пеце Трајчевски - „Полицискиот менаџмент во функција на препознавање и справување со стресот кај полициските службеници  - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 12.09.2016 година (понеделник) со почеток во 12:00  часот во одделението за дисперзирани студии на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.

 
Зоран Јакопетревски - Предизвици и проблеми при имплементација на стратегии во оддел за организиран криминал“ - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 07.09.2016 година (среда) со почеток во 11:00  часот во одделението за дисперзирани студии на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.
 
Лефтерија Миленкоска - тема Влијанието на компетенциите на водачот во услови на трансформации во министерството за внатрешни работи“ - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 06.09.2016 година (вторник) со почеток во 12:00  часот во одделението за дисперзирани студии на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.
 
Елена Стевановска - Влијателни фактори врз имплементацијата на иновативни стратегии“ - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 14.09.2016 година (среда) со почеток во 12:00  часот во одделението за дисперзирани студии на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.
 
Дејан Мицкоски - Развојни стратегии на специјалните единици во министерството за внатрешни работи на Р. Македонија  - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 07.09.2016 година (среда) со почеток во 12:00  часот во одделението за дисперзирани студии на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.