БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Јули | Одбрани на специјалистички (master) трудови

Почитувани,
Ве известуваме дека на ден 08.07.2016 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје ќе се одржи јавна одбрана на специјалистички (master) труд на тема „Ефекти од воведувањето на систем за оценување на вработените" од страна на кандидатот Долорес Асановска, а под менторство на Виш пред. м-р Даниела Карадаков.