БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Конкурс за трансфер на кредити и запишување на студенти на прв и втор циклус на студии во студискат

Лого на БАС

Врз основа на Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти (Службен весник на Р.Македонија бр.102/18),

Бизнис академија Смилевски - БАС, го распишува следиов

 

К О Н К У Р С

за трансфер на кредити и запишување на студенти на прв и втор циклус на студии во студиската 2018/2019 година

 

Право на трансфер на кредити имаат:

 

 • Студентите кои истовремено студираат на повеќе студиски програми од различни специјалности и изучуваат дополнителни курсеви;
 • Студентите кои ги продолжуваат студиите на друга високообразовна установа, доколку високообразовната установа на која биле запишани престане да работи;
 • Студентите кои побрзо напредуваат во студиите;
 • Студентите кои преминуваат од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студиски програми и насоки или во иста високообразовна установа и притоа ги користат погодностите на кредит системот;
 • Студентите кои ги продолжуваат студиите што ги прекинале под услови утврдени со Статутот на БАС;
 • Странски студенти;
 • Студенти кои од оправдани причини не успеале да се запишат при првиот термин на затворање на матичната книга на запишани студенти (Оправдани причини: болест, за што студентот доставува отпусна листа, односно отпусно писмо од болничко лекување за периодот за времетраење на терминот на запишување; смрт на потесен член на семејството, за што студентот приложува извод од матичната книга на умрените; незавршена постапка за нострификација на свидетелства и дипломи стекнати во странство).

 

Потребни документи:

 

 • Пријава за упис – може да се добие во БАС или на http://bas.edu.mk/dl/PrijavaPrvCiklus.pdf , http://bas.edu.mk/dl/PrijavaVtorCiklus.pdf ;
 • Барање за трансфер на кредити – може да сe добие во БАС;
 • Исписница или уверение за положени испити од високообразовната установа од каде што ќе се врши трансферот на кредити;
 • Диплома за завршено четиригодишно средно образование (оригинал или копија заверена на нотар);
 • Свидетелства од сите класови од средно образование (оригинал или копии заверени на нотар);
 • Извод од матичната книга на родените (оригинал или копија заверена на нотар);
 • Уверение за државјанство (оригинал или копија заверена на нотар);
 • Документ за доказ на оправданите причини за запишување при второто затворање на матичната книга на запишани студенти, доколку студентот се запишува според некои од тие услови;

 

Доставувањето на документите може да биде лично или по пошта во Скопје (бул. Јане Сандански бр.111/2) или во одделението за дисперзирани студии на БАС во Битола (ул. Херцег нови бр.6).

Рокот за доставување на потребната документација е заклучно со 08.02.2019 година.

Школарината за студирање ќе зависи, односно ќе се намали согласно бројот и вредноста на трансферираните кредити.

 

Запишувањето на студентите ќе се врши по претходно добиена писмена согласност од страна на Министерството за образование и наука на Р. Македонија.

 

За сите дополнителни информации може да се обратите на:

Тел: 02/2455-754; 047/225-218

E-mail: bas@bas.edu.mk