БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Социол.; Цивил.; Дел. и труд.

РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: СОЦИОЛОГИЈА, ЦИВИЛИЗАЦИИ и ДЕЛОВНО И ТРУДОВО ПРАВО

Пријавен кандидат:

1. Д-р Мимоза Бакиевска