БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Спортски менаџмент 02

РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: ПРОЦЕНКА НА СПОРТСКА ИЗВЕДБА и ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ НА СПОРТСКИ НАСТАНИ

Пријавен кандидат:

1. Д-р Виктор Митревски