Бизнис Академија Смилевски - БАС

Органи и тела на БАС

Собир на основачи

Највисок орган на БАС. Собирот на основачи го сочинуваат сите основачи на БАС.


Генерален менаџер

Раководен орган на БАС. Генералниот менаџер го претставува и застапува БАС во земјата и во странство.


Наставнички совет

Стручен орган на БАС. Наставничкиот совет го сочинуваат избраните професори, вишите предавачи, предавачите, лекторите, вишите лектори што се во редовен работен однос на БАС и претставници на студентите избрани од страна на студентскиот парламент на БАС.


Директор на БАС

Раководен орган на БАС.


Управа на БАС

Управен орган на БАС кој го сочинуваат директорот, генералниот менаџер, раководителот на одделението за дисперзирани студии во Битола, академските администратори и еден член избран од парламентот на студентите.


Стручна административна служба на БАС

Ја сочинуваат деловниот секретар кој е и раководител на оваа служба и референти за студентски прашања.