Модул:
Менаџмент на човечки ресурси


Запиши се сега!

Опис на модулот

Менаџментот на човечки ресурси е процесот на управување со работната сила на органзиацијата, односно нејзините човечки ресурси. Тој вклучува привлекување, селекција, проценка на изведбата и наградување на вработените, но истовремено и следење на водството и организациската култура, согласноста на компаниските политики и практики со актуелните законски одредби и претставува своевиден мост помеѓу менаџментот и извршителите во организацијата.

Предмети од профилот:

  • Систем на плати и награди
  • Талент менаџмент
  • Организациско учење