Preaload Image
СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА | АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО Датум: 03-05 Ноември 2022 Кон конференцијата

БАС ИМ | Седма меѓународна научна конференција

ПРЕДМЕТЕН ФОКУС

Академски и менаџерски предизвици, остварувања и научени лекции од земјите во транзиција кон пазарно стопанство

ТЕМАТСКИ ФОКУС

 • Модели на сопственичка и организациска транзиција;
 • Улогата на претприемаштвото и претприемачките фирми во периодот на транзицијата;
 • Менаџерски предизвици во приватните, приватизираните и јавните претпријатија;
 • Развој на функцијата на човечки ресурси во организациите во транзиција;
 • Улогата и оставрувањата на консултантската дејност во процесот на транзиција;
 • Професионалната и семејната сукцесија во процесот на организациската трансформација на организациите;
 • Ефектите од новите технологии и другите иновации во и пост-транзицискиот период;
 • Развивање на новите научни области на организациските науки во практиката (организациско разузнавање, организациска интелигенција, организациска мудрост итн.);
 • Брендирање и ребрендирање на организациите;
 • Организацискиот коучинг во развојот на организациските капацитети;
 • Други менаџерски предизвици од процесот на транзиција.

ПОВАЖНИ ДАТУМИ

 • Пријава за учество на конференцијата до 10.07.2022г.
 • Доставување на апстракт најдоцна до 10.07.2022г.
 • Доставување на целиот труд најдоцна до 01.11.2022г.
 • Плаќање на котизацијата најдоцна до 15.10.2022г.

BAS IM | 7th international scientific conference

CONFERENCE THEME

Academic And Managerial Challenges, Achievements And Lessons Learned In Countries Transitioning Towards Market Economy

ТЕМАТСКИ ФОКУС

 • Ownership and organizational transition models;
 • The role of entrepreneurship and entrepreneurial organisations in the period of the transition;
 • Managerial challenges in private, privatized and public enterprises;
 • Development of human resource function in organizations in transition;
 • The role and achievements of the consulting activity in the process of transition;
 • Professional and family succession in the process of organizational transformation of organizations;
 • The effects of new technologies and other innovations in and
  post-transition period;
 • Development of new scientific areas of organizational sciences in practice (organizational intelligence, organizational reconnaissance, organizational wisdom, etc.);
 • Branding and rebranding of organizations;
 • Organizational coaching in organizational development facilities;
 • Other managerial challenges from the transition process.

IMPORTANT DATES

 • Application for participation: 10.07.2022
 • Abstract submission: 10.07.2022
 • Full paper submission: 01.11.2022
 • Conference fee payment: 15.10.2022