Наслов на специјалистички труд:

Стратегија за развој на семеен бизнис за плантажно одгледување на тартуфи


Име и презиме на кандидатот: Ангел Борисовски
Досие број на кандидатот: 2,386

Комисија:

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска
Претседател: проф. д-р Тони Соклевски
Член: Проф. д-р Гордана Тасевска
Датум и време на одбрана: 03/28/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука: 0205-76/6-5
Седница на наставнички совет: 206