Наслов на специјалистички труд:

Редизајн на организациската стуктура во јавна здраствена организација


Име и презиме на кандидатот: Анета Чаушевска
Досие број на кандидатот: 2,402

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: пред. м-р Билјана Галовска
Член: Проф. д-р Гордана Тасевска
Датум и време на одбрана: 03/04/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука: 0205-76/6-4
Седница на наставнички совет: 206