Наслов на специјалистички труд:

Креирање на ефикасна мрежа на снабдување за малопродажбен објект,


Име и презиме на кандидатот: Тони Костовски
Досие број на кандидатот: 2,396

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо
Член: пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Датум и време на одбрана: 02/25/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука: 0205-76/6-3
Седница на наставнички совет: 206