Наслов на специјалистички труд:

Улогата и значењето на комуникацијата при градење и одржување на односите со потрошувачите во цвеќарница


Име и презиме на кандидатот: Викторија Стојкова
Досие број на кандидатот: 2,402

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Даниела Карадаков
Претседател: Проф. д-р Гордана Тасевска
Член: Проф. д-р Маја Кузмановска
Датум и време на одбрана: 03/16/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет: 203