Наслов на специјалистички труд:


Име и презиме на кандидатот:
Досие број на кандидатот:

Комисија:

Ментор:
Претседател:
Член:
Датум и време на одбрана:
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет: