Наслов на специјалистички труд:

Мобилно банкарство – нов тренд во современиот банкарски систем


Име и презиме на кандидатот: Ѓорги Манојловски
Досие број на кандидатот: 2,374

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Маја Кузмановска
Претседател: Виш пред. д-р Дијана Ивановска - Пржо
Член: Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Датум и време на одбрана: 01/25/2022 12:00pm
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет: