Наслов на специјалистички труд:

Развој на нови услуги во угостителски објект


Име и презиме на кандидатот: Благојче Цветковски
Досие број на кандидатот: 2,375

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Виш. пред. д-р Дијана Ивановска - Пржо
Член: Проф. д-р Гордана Тасевска
Датум и време на одбрана: 01/26/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет: