Preaload Image

Зборник на трудови од седмиот стручен симпозиум на БАС

Title: Зборник на трудови од седмиот стручен симпозиум на БАС
Published by: Организациски одбор на седмиот стручен симпозиум на БАС
Release Date: Јуни, 2021
Contributors: Проф. д-р Даниела Карадаков, пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Pages: 132
ISBN13: 978-608-4690-24-5

Седмиот стручен симпозиум се одржа во мај месец во 2021 година. На 132 страници се поставени трудовите од учесниците кои преку својот труд ги доближија современите менаџерски практики до јавноста, прикажаа тековни предизвици и трендови и со тоа ја збогатија менаџерската ризница со знаење и професионално искуство преку овој настан.

Превземете ја Вашата дигитална копија