СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС ПО БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Студии за бизнис менаџери!

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за планирање, организирање, управување, раководење и контрола на бизнисот.

БИЗНИС МЕНАЏЕР

Бизнис менаџерот ги планира, организира и води тековните операции на компанијата или одделот и неговата главна задача е постојано да наоѓа начини нив да ги направи поефикасни и поефективни. Тој е одговорен за изборот и ангажирањето на вработените во одделот и се грижи за нивниот професионален ангажман. Ова е една од кличните позиции во секоја организација која побарува сеопфатни познавања од полињата на менаџмент, бизнис, економија, комуникации, психологија, како и широка општа наобразба.

Пополни ја пријавата веднаш!

*Пријавата отпечатена и потпишана од кандидатот за упис, се доставува на една од двете локации на студии во Скопје или Битола.

Целосна студиска програма!

*.pdf (572кб)

Предметни програми!

*.pdf (2250кб)

Диплома: ДИПЛОМИРАН БИЗНИС МЕНАЏЕР

180 ЕКТС