Preaload Image

Одбрана на специјалистички труд: Весна Вељановска

Наслов на специјалистички труд: Анализа и искористување на потенцијалот за развој на организација од областа од културата Име и презиме на кандидатот: Весна Вељановска Досие број на кандидатот: 2.353 Комисија: Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска Претседател: проф. д-р Тони Соклевски …

Одбрана на специјалистички труд: Ивана Стојковска

Наслов на специјалистички труд: Анализа на оперативен процес на производство на печки на пелети од аспект на воведување на систем за контрола на квалитет Име и презиме на кандидатот: Ивана Стојковска Досие број на кандидатот: 2.341 Комисија: Ментор: Виш пред. …

Одбрана на специјалистички труд: Наташа Костовска

Наслов на специјалистички труд: Влијанието на оперативниот менаџмент врз одлучувањето во услужна дејност Име и презиме на кандидатот: Наташа Костовска Досие број на кандидатот: 2.399 Комисија: Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски Претседател: Проф. д-р Гордана Тасевска Член: Виш пред. м-р …

Одбрана на специјалистички труд: Викторија Стојкова

Наслов на специјалистички труд: Улогата и значењето на комуникацијата при градење и одржување на односите со потрошувачите во цвеќарница Име и презиме на кандидатот: Викторија Стојкова Досие број на кандидатот: 2.402 Комисија: Ментор: Проф. д-р Даниела Карадаков Претседател: Проф. д-р …

Одбрана на специјалистички труд: Ангел Борисовски

Наслов на специјалистички труд: Стратегија за развој на семеен бизнис за плантажно одгледување на тартуфи Име и презиме на кандидатот: Ангел Борисовски Досие број на кандидатот: 2.386 Комисија: Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска Претседател: проф. д-р Тони Соклевски Член: Проф. …