БАС

Билтен за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Октомври 2017г.

На 122-рата редовна седница на наставничкиот совет на БАС одржана на 18.10.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Марија Петровска

  • Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска
  • Тема: „Постапки и процедури за одржување на антидискриминаторна клима на работните места во МВР“
  • Тема на англиски јазик: “Procedures for maintainin [...]

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Спортски менаџмент 01

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ и ОПЕРАТИВНО МЕНАЏИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ЗАБАВА И СПОРТ

Пријавен кандидат

1. М-р Срџан Прокиќ

[...]

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Спортски менаџмент 02

РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: ПРОЦЕНКА НА СПОРТСКА ИЗВЕДБА и ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ НА СПОРТСКИ НАСТАНИ

Пријавен кандидат:

1. Д-р Виктор Митревски

[...]

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Социол.; Цивил.; Дел. и труд.

РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: СОЦИОЛОГИЈА, ЦИВИЛИЗАЦИИ и ДЕЛОВНО И ТРУДОВО ПРАВО

Пријавен кандидат:

1. Д-р Мимоза Бакиевска

[...]