Бизнис Академија Смилевски - БАС

БАС кадар


 • Наташа Коцевска, МБА
  Андријана Апостолова, МБА
  Ана Христовски, МБА
  Ненад Дафинчевски, МБА
  Симона Наќева

 • Постојано вработени

  Виш пред. м-р Горазд Смилевски
  Виш пред. д-р Даниела Карадаков
  Проф. д-р Гордана Тасевска
  Доц. д-р Таип Јакупи
  Проф. д-р Лидија Стефановска
  Проф. д-р Маја Кочоска
  Проф. д-р Тони Соклевски
  Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
  Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо
  Пред. м-р Билјана Галовска
 • Наставници и соработници

  Вон. проф. д-р Маријан Танушевски
  Проф. д-р Менде Солунчевски
  Доц. д-р Ана Ристевска
  Доц. д-р Весна Стојановска
  Вон. проф. д-р Марија Котевска Димовска
  Виш лектор м-р Анка Веселинова
  Пред м-р Стеван Поповски
  Проф. д-р Кристина Крстеска
  Виш пред. м-р Јосиф Петровски
  Лектор м-р Јасмина Василевска