Бизнис Академија Смилевски - БАС

БАС кадар


 • Наташа Коцевска, МБА
  Андријана Апостолова, МБА
  Ана Христовски, МБА
  Ненад Дафинчевски, МБА

 • Постојано вработени

  Виш пред. м-р Горазд Смилевски
  Проф. д-р Даниела Карадаков
  Проф. д-р Гордана Тасевска
  Проф. д-р Таип Јакупи
  Проф. д-р Лидија Стефановска
  Проф. д-р Маја Кузмановска
  Проф. д-р Тони Соклевски
  Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
  Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо
  Пред. м-р Билјана Галовска
 • Наставници и соработници