Бизнис Академија Смилевски - БАС

Нашата Историја

  • Нова студиска програма: Маркетинг Менаџмент
  • Бас, Скопје нова локација
  • Бас, Битола, НоваЗграда
  • Бас започнува со настава
  • Бас започнува со настава
  • Бас започнува со настава
  • Се раѓа идејата за БАС