Наслов на специјалистички труд:

Улогата на раководителите за креирањето на подобро организациско однесување во МВР


Име и презиме на кандидатот: Стефан Спиркоски
Досие број на кандидатот: 2.370

Комисија:

Ментор: Пред. м-р Билјана Галовска
Претседател: Проф. д-р Лидија Стефановска
Член: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо
Датум и време на одбрана: 05/06/2022 12:00am
Деловоден број на одлука: 0205-138/11
Седница на наставнички совет: 209