Наслов на специјалистички труд:

Улогата на раководителите за креирањето на подобро организациско однесување во МВР


Име и презиме на кандидатот: Стефан Спиркоски
Досие број на кандидатот: 2.370

Комисија:

Ментор: Пред. м-р Билјана Галовска
Претседател: Проф. д-р Лидија Стефановска
Член: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо
Датум и време на одбрана: 05/06/2022 12:00am
Деловоден број на одлука: 0205-138/11
Седница на наставнички совет: 209

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)