Наслов на специјалистички труд:

Проширување на бизнис во дрвопреработувачка дејност


Име и презиме на кандидатот: Христијан Златески
Досие број на кандидатот: 2.344

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Проф. д-р Лидија Стефановска
Член: Проф. д-р Гордана Тасевска
Датум и време на одбрана: 03/01/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука: 0205-76/6-2
Седница на наставнички совет: 206

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)