Наслов на специјалистички труд:

Влијанието на новата услуга врз работењето на ЈП за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта – Скопје и ЈП за Државни патишта – Скопје


Име и презиме на кандидатот: Снежана Калеева Ковачевска
Досие број на кандидатот: 2.397

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Проф. д-р Лидија Стефановска
Член: Проф. д-р Гордана Тасевска
Датум и време на одбрана: 01/27/2022 12:00pm
Деловоден број на одлука:
Седница на наставнички совет:

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)