Школарина и услови на студирање

25€ ПО ЕКТС

Школарината на сите студии на Академијата се утврдува според вкупниот број на кредити (ЕКТС) на студиската програма.

Цената на еден кредит е 25€ во денарска противвредност.

Додипломски студии€750

за семестар или 1500€ една студиска година

Запиши се веднаш
  • Обем на студии: Обемот на двете студиски програми изнесува 180 ЕКТС. Школарината на целите студии изнесува 4500€ во денарска противредност
  • Единствени дополнителни трошоци: 200€ уписнина со која се покрива запишувањето и административното водење на студентот во текот на студиите.
  • Трансфер на ЕКТС: За кандидатите со трансфер на кредити од други високообразовни установи се врши пребивање на вредноста на стекнатите кредити од вкупната школарина според цената на еден ЕКТС (25€)
  • Академијата не наплаќа други средства во текот на студиите.
  • Постои можност за плаќање на месечни рати.

Постдипломски студии€500

за триместар или 1500€ за една студиска година

Запиши се веднаш
  • Обем на студии: Постдипломските студии по Стратегиски менаџмент се во обем од 120ЕКТС. Школарината за целите студии изнесува 3000€ во денарска противвредност.
  • Едногодишни специјалистички студии: Школарината за едногодишните специјалистички студии за кандидати со стекнати 240ЕКТС на прв циклус на студии изнесува вкупно 2000€ во денарска противвредност..
  • Единствени дополнителни трошоци: 200€ уписнина со која се покрива запишувањето и административното водење на студентот во текот на студиите.
  • Академијата не наплаќа други средства во текот на студиите.
  • Постои можност за плаќање на месечни рати.

Потребни документи за запишување

Додипломски студии

Кандидатите за упис на додипломските студии е потребно да приложат:

Пополнета пријава за упис

Сo клик на горниот линк можете да ја преземете пријавата за запишување.

Извод од матична книга на родените

Диплома за завршено средно образование

Свидетелства од четирите години средно образование

Формулар М1-М2 или потврда за работно ангажирање

Само за вонредни студенти.

Уверение за државјанство

Постдипломски студии

Кандидатите за упис на постдипломските студии е потребно да приложат:

Пополнета пријава за упис

Сo клик на горниот линк можете да ја преземете пријавата за запишување.

Извод од матична книга на родените

Диплома за завршен прв циклус на студии

Уверение за државјанство

*Сите документи се доставуваат во оригинал или нотарски заверени копии