Бизнис Академија Смилевски - БАС

БАС кадар


 • Наташа Коцевска, МБА
  Андријана Апостолова, МБА
  Ана Христовски, МБА
  Ненад Дафинчевски, МБА
  Симона Наќева
  Иван Ѓорѓиевски

 • Доц. д-р Гордана Тасевска
  Доц. д-р Лидија Стефановска
  Доц. д-р Маја Кочоска
  Проф. д-р Тони Соклески
  Виш пред. д-р Даниела Карадаков
  Виш пред. м-р Дијана Дамеска
  Пред. м-р Горазд Смилевски

 • Виш пред. м-р Благој Грубор
  Пред м-р Стеван Поповски
  Доц. д-р Таип Јакупи
  Виш пред. м-р Благој Цонев
  Виш пред. м-р Васил Стамболиски
  Доц. д-р Кристина Крстеска
  Лектор м-р Валентина Петровиќ
  Пред. м-р Дејан Маџовски
  Пред. м-р Лилјана Таневска
  Проф. д-р Гордана Никчевска
  Вон. проф. д-р Емилија Стевановска
  Лектор м-р Николче Шулевски
  Проф. д-р Менде Солунчевски
  Виш пред м-р Мирјана Стојческа Ѓорѓиеска
  Проф. д-р Мимоза Бакиевска
  Пред. м-р Фанија Наумовска
  Пред. м-р Срџан Прокиќ
  Проф. д-р Виктор Митревски
  Виш пред. м-р Јосиф Петровски
  Проф. д-р Лазар Ѓуров
  Пред. м-р Христина Игнатовска Димитрова
  Пред. м-р Ана Ристевска
  Доц. д-р Марија Котевска Димовска
  Пред. м-р Лилјана Јоновски
  Пред. м-р Мирослав Стојанов
  Пред. м-р Зоран Доревски
  Лектор м-р Маја Милевска Кулевска
  Пред. м-р Лазар Арсовски
  Доц. д-р Маријан Танушевски
  Пред. м-р Валбона Морина Максут
  Пред. м-р Јасмина Мишоска
  Доц. д-р Бисера Кајмакоска
  Пред. м-р Викторија Стојковски
  Пред. м-р Марија Дулевска
  Проф. д-р Горан Василевски
  Пред. д-р Весна Стојановска
  Доц. д-р Зоран Јовески
  Вон. проф. д-р Јове Кекеновски
  Виш лектор м-р Анка Веселинова