Петти симпозиум

Менаџментот и современите практики

Предметен фокус:Современите трендови во работењето на организациите.
НОВ ДАТУМ: 28 април 2017 година.

Пријава за учество
Лого на БАС Симпозиум